Het onderwijs in één woord

Bijzonderwijs

Het onderwijs op Het Kompas vatten wij samen als: Bijzonderwijs. We zien elk kind als een uniek geschapen mens, met als doel zijn talent te laten bloeien. Brede vorming en wijs worden zijn de hoge doelen van ons onderwijzen. De basis van ons handelen is de Bijbel, het woord van God. ‘Het begin van wijsheid is: verwerf wijsheid, wat je ook wilt verwerven, verwerf verstand!’ (Spreuken 4:7, Naardense Bijbelvertaling). Dat schept natuurlijk hoge verwachtingen van onze onderwijzers, zij moeten wijs zijn. Goed voorbeeld doet immers goed volgen.

Leren van en met elkaar

Als Kompas gaan en staan we voor koersvastheid, het benutten van elkaars kwaliteiten en een professionele aanspreekcultuur. Als je dingen zelf ontdekt, onthoud je ze beter. Daarom stimuleren wij een onderzoekende houding bij alle kinderen en natuurlijk ook bij onze teamleden. In ons onderwijs is dat onder andere terug te vinden in het werken met de methode VierKeerWijzer (samenvoeging van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek). Zo leren we kinderen onderzoeken, samenwerken, analyseren, presenteren, plannen, problemen oplossen en construeren.

“De één heeft meer structuur nodig, de
ander meer uitdaging
en een derde verlengde
instructi
e.”

Als teamleden gebruiken we eenzelfde onderzoekende houding om ons onderwijs te verbeteren. leren van en met elkaar, daar geloven we in.

Maatwerk voor ieder kind

Om goed te kunnen leren, is het noodzakelijk dat kinderen zich veilig voelen en gekend weten. De Kanjertraining spreekt kinderen aan op hun verlangen om ‘te vertrouwen’ te zijn. Ook leren we ze meer verantwoording te nemen voor hun eigen handelen in en om de school.

Ons doel is dat ze zich ontwikkelen van zelfredzame kinderen (onderbouw) tot kinderen die zich (mede) verantwoordelijk weten voor hun eigen leren (bovenbouw). Hierbij bieden we maatwerk. De één heeft meer structuur nodig, de ander meer uitdaging en een derde verlengde instructie. We zijn voortdurend op zoek om aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft.